Alapszabály

Ötödik módosítás, egységes szerkezetben

Elfogadta a Tudományos Újságírók Klubja Közgyűlése

2011. április 21-én

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §

A Tudományos Újságírók Klubja (a továbbiakban: TÚK) önálló jogi személyiséggel rendelkező országos társadalmi szervezet, amely „Az egyesülési jogról szóló” 1989. évi II. törvény alapján önkormányzattal rendelkezik és a jelen alapszabályban lefektetett céljainak elérésére szervezi tagjai tevékenységét.

2. §

A TÚK székhelye: Budapest, működési területe: Magyarország,

címe: 1088 Budapest, Bródy Sándor utca 16.

3. §

A TÚK pecsétje: „Tudományos Újságírók Klubja, 1088 Budapest, Bródy Sándor utca 16” bélyegző formájában.

4. §

1./ A TÚK hivatalos nyelve: a magyar.

2./ A TÚK a nemzetközi kapcsolattartás érdekében, és egyes rendezvényeken használhat más nyelveket is.

A Tudományos Újságírók Klubjának céljai

5. §

1. A sajtó és a médiapiac értékválsággal küzd. Ezt a szakmában mindenki tapasztalja, s ez a helyzet különösen hátrányosan érinti a tudományos újságírókat. Ezért a TÚK általános célja, hogy önkéntes alapon tömörítse azokat az újságírókat, szakembereket, akik a tudomány, technika eredményeinek, problémáinak közvetítésével foglalkoznak a sajtón keresztül hivatásszerűen, és ezeknek az embereknek a sajátos érdekeit nyilvánosan is képviselje.

2. A TÚK szakmai, etikai képviseletet kíván nyújtani a tagjai számára, egy önszervezéssel létrejött és önkormányzattal működő független szervezet keretében.

3. A TÚK igyekszik elősegíteni a magyar tudományos újságíró tevékenység szakmai, erkölcsi és technikai színvonalának emelését.

4. A TÚK minden lehetséges törvényes eszközzel támogatja a pályakezdőket illetve azokat, akik ehhez a pályához kedvet éreznek. Ezért számukra igyekszik megteremteni annak a lehetőségét, hogy mint tudományos újságírók dolgozhassanak, akár speciális szakmai újságíró tanfolyamok létrehozásával is.

5. A TÚK a tudományos újságírás fokozottabb társadalmi elismerésére törekszik.

6. A TÚK kezdeményezi a tudományos újságírók szakmai, etikai rendszerének kidolgozását és törekszik arra, hogy saját önkormányzati rendszerén belül ezeket betartassa.

A TÚK tevékenysége

6. §

1. Rendezvények, szakmai konzultációk, tanácsadások szervezése.

2. Speciális tudományos újságíró stúdiók indítása, eseti vagy állandó publikációk kiadása, természetesen az ide vonatkozó jogszabályi keretek betartásával.

3. Minden olyan egyéb tevékenység, amely a kitűzött célok megvalósítását szolgálja.

4. A TÚK törekszik hasonló nemzetközi, valamint hazai újságíró szervezetekkel a kapcsolatot megteremteni, és ezeket fenntartani.

5. A TÚK céljainak megvalósítása érdekében jogi személyiségét nem érintő együttműködési megállapodást köthet más hazai és nemzetközi szervezetekkel. A megállapodás megkötésére a TÚK elnöke az elnökség felhatalmazásával jogosult.

6. A TUK politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoktól anyagi támogatást nem kér és nem fogad el, azoknak sem közvetve sem közvetetten anyagi támogatást nem nyújt, európai parlamenti, országgyűlési, megyei közgyűlési, fővárosi és helyi önkormányzati képviselőket nem állít és nem támogat.

A TÚK tagjai, a tagok jogai és kötelezettségei

7. §

1. A TÚK rendes tagja lehet, aki a tudományos újságírás területén újságírói, illetve szerkesztői munkát végzett vagy végez, aki ugyan nem főállású újságíró, de ismeretterjesztő munkát végez, valamint tevékenységével hatékonyan segíti az ilyen jellegű újságírók munkáját, szervezői tevékenységével, akik a jelen alapszabály rendelkezéseit elfogadják, felvételüket kérik és az elnökség kedvező tagfelvételi határozatát követően a tagdíjat rendszeresen megfizetik.

2. Az alapító tagok többségi szavazata alapján a TÚK tiszteleti tagjává vált személyek tagdíjat nem fizetnek.

3. A TÚK-nak – az 1. bekezdésben körülírt feltételek mellett, továbbá az elnökséggel külön kötött megállapodás alapján – magyar, külföldi vagy nemzetközi szerv, szervezet vagy egyesület is tagja lehet, amelyek jogaikat egy-egy képviselő útján gyakorolhatják a TÚK-ban. A TÚK-ban tagjelölt lehet az, aki a TÚK által indított speciális újságíró stúdió rendszeres részvevője. A tagságnak nem kizáró feltétele, ha a TÚK tag más szakmai szervezeteknek is tagja.

4. A TÚK céljaival egyetértő és azt támogató szervezetek, intézmények és jogi személyek pártoló tagok is lehetnek. A pártoló tagságról és annak összegéről minden egyes esetet mérlegelve az elnökség határoz.

.

A tagsági viszony keletkezése

8. §

1. A TÚK-ba tagfelvételt belépési szándéknyilatkozat kitöltésével és annak aláírásával lehet kérni. A tagsági jogokat az Elnökség kedvező tagfelvételi határozata és a tagsági díj befizetése után lehet gyakorolni.

2. A 7. § 3. és 4. bekezdésében említett esetekben a tagsági jogok gyakorlásának kezdő időpontja az említett megállapodások aláírásának dátuma.

3. Az, aki belépési nyilatkozatát az alakuló közgyűlésen adta le, a TÚK alapító tagjának tekintendő.

4. A tagfelvételről az elnökség szótöbbségi, nyílt szavazással dönt. Azonos szavazatszám esetén az elnök szavazata a döntő.

5. A TÚK tagjelöltjét a tagok jogai és kötelezettségei megilletik, kivéve, hogy nem választhat, és tisztségre nem választható.

A tagok jogai és kötelezettségei

9. §

1. A TÚK tagja:

a) választhat és bármely tisztségre megválasztható;

b) részt vehet a TÚK rendezvényein, megfigyelőként – tanácskozási és szavazati jog nélkül — az elnökség nyilvános ülésein;

c) rendelkezésére állnak a TÚK kiadványai;

d) elővásárlási illetve az elnökség által meghatározott kedvezmények illetik meg a rendezvényeken, szakmai utakon való részvételkor, illetve a kiadványok megvásárlásánál, és egyéb programok esetén.

2. Az a tag, aki az elnökség által megszabott határidőig tagsági díját nem rendezte, illetőleg annak megfizetésére az elnökségtől haladékot nem kapott, tagsági jogait nem gyakorolhatja.

3. A TÚK tagjának kötelessége, hogy:

a) megtartsa a TÚK alapszabályának rendelkezéseit, a közgyűlés és az elnökség határozatait;

b) társadalmi munkával, sajátos egyéni lehetőségeivel támogassa a TÚK céljainak megvalósítását;

c) rendszeresen fizesse a tagsági díjat.

A tagság megszűnése

10. §

1. A tagság megszűnik

a) a tag kilépésével;

b) törléssel;

c) kizárással;

d) elhalálozás esetén; továbbá

e) a 7. § 3. bekezdésében említett megállapodások fölmondásával vagy azok megszűnésével.

2. A tag írásban bármikor bejelentheti, hogy a TÚK tagjai sorából kilép.

3. Azt a tagot, aki tagsági díját felszólítás ellenére nem rendezi, az elnökség a tagok sorából törli.

Azt a tagot, aki az alapszabályt ismételten, vagy súlyosan megsérti, a tagok sorából fegyelmi eljárással ki lehet zárni. A fegyelmi eljárás lefolytatására etikai bizottságot kell létrehozni, melynek javaslata alapján az elnökség hoz határozatot. A törölt ill. kizárt tag a döntés ellen a Közgyűléshez fellebbezhet. Az a tag, akinek tagsága tagdíj nemfizetése miatt szűnik meg, ismételt tagfelvételét a törlését követően három évig, amennyiben fegyelmi úton történt kizárással szűnik meg, öt évig nem kérheti.

A TÚK SZERVEI

11. §

1. A TÚK ügyeit:

a) a közgyűlés;

b) az elnökség;

c) a számvizsgáló bizottság;

d) a főtitkár intézi.

2. A TÚK 1. bekezdésében említett szervei, ill. tisztségviselői a közgyűlésnek tartoznak felelősséggel és munkájukról nekik kötelesek beszámolni.

A TÚK közgyűlése

12. §

1. A közgyűlés a TÚK legfőbb szerve, a tagok összességének képviselete, amely a TÚK-ot érintő minden ügyben dönthet.

2. Kizárólagosan a közgyűlés hatáskörébe tartozik

a) az alapszabály megállapítása, vagy módosítása;

b) a TÚK más egyesülettel való egyesülésének, úgyszintén feloszlásának kimondása, és ez esetben a döntés a TÚK vagyonának hovafordításáról;

c) a tagdíj, illetve a pártolói tagdíj legkisebb összegének megállapítása;

d) a TÚK elnökségének és számvizsgáló bizottságának megválasztása;

e) a TÚK által adományozható kitüntetések, emlékérem stb. alapítása, és az adományozás feltételeinek megállapítása;

f) a TÚK fő szakmai, tudományos irányvonalának meghatározása.

13. §

1. A közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal össze kell hívni, amelyről a TÚK elnöksége gondoskodik. A Közgyűlést akkor is össze kell hívni, 60 napon belül, ha ezt a tagok legalább egyharmada, vagy a Számvizsgáló Bizottság kéri.

2. A közgyűlésen a tagokon kívül egy-egy szavazati joggal vesznek részt a 7. § 3. és 4. bekezdésében említett szervek jelenlévő képviselői.

3. A közgyűlés helyét, idejét valamint napirendjét a kitűzött időpont előtt 30 nappal közölni kell, rendkívüli közgyűlés összehívása esetén ez az időtartam 15 napra csökkenthető.

14. §

1. A közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagoknak több mint a fele jelen van.

2. Ha a szabályszerűen összehívott közgyűlésen az 1. bekezdésében említett határozatképességi feltétel nem teljesül, akkor a 30 napon belül, változatlan napirenddel másodszor összehívott közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

3. A közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

4. A 12. § 2. bekezdésének a) és b) pontjában foglalt esetekben a határozathozatalhoz a megjelent tagok legalább kétharmadának a hozzájárulása szükséges.

15. §

1. A közgyűlést a TÚK elnöke, vagy az általa megbízott személy vezeti, a vitában a közgyűlés valamennyi résztvevője felszólalhat.

2. A közgyűlés az elnökség és a számvizsgáló bizottság tagjait titkos szavazással választja meg. Egyéb kérdésekben a szavazás nyílt, de ha legalább tíz tag kéri, akkor titkos.

3. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a TÚK elnöke (vagy a közgyűlés levezető elnöke), a jegyzőkönyvvezető, valamint a közgyűlés által kijelölt két hitelesítő ír alá.

4. A hitelesített jegyzőkönyveket 5 évig meg kell őrizni.

Az elnökség

16. §

1. A közgyűlés három évi időtartamra kilenc tagú elnökséget választ. Az elnök, az alelnök és a főtitkár legfeljebb három ciklusra választható meg ugyanarra a tisztségre.

2. Az elnökséget szükség szerint, de évente legalább négyszer össze kell hívni, vagy ha azt az elnökség tagjainak egyharmada, ill. a számvizsgáló bizottság elnöke kéri. Az elnökséget az elnök bármikor összehívhatja. Az elnökség határozatképes, ha ülésein választott tagjainak többsége jelen van. Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

17. §

1. Az elnökség feladata, hogy összehangolja a választott testületek és a tisztségviselők működését, valamint a TÚK munkáját.

2. Az elnökség a 12. § 2. bekezdésében foglaltakat kivéve a TÚK tevékenységét érintő bármely kérdésben határozhat, így többek között:

a) tagjai köréből nyílt szavazással megválasztja a testület elnökét, és főtitkárát; (szükség esetén alelnökét, ill. az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátására más tisztségviselőit);

b) jóváhagyja a TÚK Szervezeti és Működési Szabályzatát (SZMSZ);

c) megállapítja a gazdálkodás és a gazdasági kötelezettségvállalása rendjét;

d) rendszeresen beszámoltatja a tisztségviselőit a végzett munkájukról;

e) eljár és határozatot hoz mindazon ügyekben, amelyeket az alapszabály nem utal a közgyűlés hatáskörébe

3. Az elnökség a TÚK bármelyik tagját megbízhatja más szervek előtti képviseletre, valamint nemzetközi szervezetekkel való kapcsolattartásra.

4. Az elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az elnök és a jegyzőkönyvvezető ír alá. Az elnökségi ülés határozatairól az elnökség tagjait írásban tájékoztatni kell. Az elnökség üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni a számvizsgáló bizottság elnökét, vagy a tisztségviselők által felkért más tagokat ill. külső szakértőket.

5. Az elnökség megbízatása megszűnik mandátumának lejártával, vagy ha megválasztott tagjainak száma – bármely okból – hat fő alá csökken. Ebben az esetben új elnökség választására rendkívüli közgyűlést kell összehívni.

Az elnök

18. §

1. A TUK képviselője a mindenkori elnök, akadályoztatása ill. távolléte esetén, vagy megbízása alapján az alelnök. Esetenként az elnökség más tagját is megbízhatja a TÚK képviseletével, az SZMSZ-ben meghatározott módon.

2. Az az elnök, aki szakmai és emberi kvalitásaira való tekintettel három cikluson át élvezte a tagság bizalmát, utolsó mandátumának lejárta után a közgyűlés szavazata alapján a TÚK örökös tiszteletbeli elnökévé választható.

3. A TÚK örökös tiszteletbeli elnöke, amennyiben e jogával élni kíván, a mindenkori elnökség tanácskozási jogú résztvevője.

A főtitkár

19. §

A főtitkár:

1. gondoskodik a testületi szervek elé kerülő előterjesztések kidolgozásáról a testületi szervek határozatainak végrehajtásáról, a gazdasági vezetővel együttesen felel a vagyoni eszközöknek az alapszabály és a jóváhagyott költségvetés szerinti célokra történő felhasználásáért, gyakorolja a munkáltatói jogokat a TÚK megbízottai fölött.

2. Részletes feladatait és hatáskörét az elnökség által jóváhagyott szervezeti és működési szabályzat tartalmazza.

3. A főtitkár a közgyűlésnek, két ülése között pedig az elnökségnek tartozik beszámolási kötelezettséggel.

Számvizsgáló bizottság

20. §

1. A háromtagú számvizsgáló bizottságot ötévi időtartamra a közgyűlés választja meg tagjai sorából. Megbízatásuk ideje alatt a szervezetben más tisztséget nem viselhetnek. A számvizsgáló bizottság maga választja meg elnökét.

2. A bizottság bármikor megvizsgálhatja, de évenként egyszer köteles felülvizsgálni a TÚK vagyoni- és pénzkészletét és az erre vonatkozó okmányokat, naplófőkönyvet, a leltárt.

3. A bizottság a gazdasági év leteltével köteles az évi zárszámadást valamint a következő év költségvetését átvizsgálni és a vizsgálat eredményéről a közgyűlést illetve az elnökséget tájékoztatni.

4. A számvizsgáló bizottság, amennyiben év közben bármilyen szabálytalanságot észlel, köteles rendkívüli elnökségi ülés vagy közgyűlés összehívását kezdeményezni.

Bizottságok

21. §

1. Az elnökség megbízatásának időtartamára, a szervezet céljainak megvalósítása érdekében, egyes szakfeladatok kidolgozására, azok megvitatására, megtárgyalására, ezekben javaslatok tételére, ideiglenes vagy állandó jellegű bizottságokat létesíthet. A bizottságokba indokolt esetben külső személy is meghívható.

2. A bizottságok működését és hatáskörét az elnökség, ügyrendjüket maguk a bizottságok határozzák meg.

Etikai bizottság

22. §

Az etikai bizottság feladata fegyelmi eljárás lefolytatása a szervezet olyan tagjával szemben, aki az alapszabályt súlyosan megsértette a határozatok végrehajtását megtagadta vagy bármely más módon az egyesület érdekei ellen vétett. Az etikai bizottság tagjait minden konkrét esetben az elnökség jelöli ki. A bizottság vizsgálatának eredményéről, az elnökségnek tesz írásos jelentést.

A TÚK vagyona

23. §

1. A TÚK vagyon forrásai:

a.) a tagdíjak;

b.) a TÚK rendezvények bevételei;

c.) a TÚK által forgalmazott kiadványok bevételei;

d.) egyéb gazdasági tevékenységek bevételei;

e.) adományok.

2. A TÚK tartozásaiért saját vagyonával felel, a tagok a tagdíj fizetésén túl, saját vagyonukkal a tartozásokért nem felelnek.

3. Az éves tagdíj 12.§ 2.c) bek. szerinti megállapítása a közgyűlés hatáskörébe tartozik , de a tagdíj csökkentésére – indokolt, írásbeli kérelem esetén – a közgyűlés által átruházott jogkörben az elnökség is jogosult.

Záradék

A Tudományos Újságírók Klubja alapszabályának fenti, egységes szerkezetbe foglalt, ötödik módosítását a közgyűlés 2011. április 21-én, minősített többséggel elfogadta.

Dürr János
elnök

Palugyai István
elnök